KONKURS! WYGRAJ WEJŚCIÓWKĘ NA KONFERENCJĘ


Wygraj darmową wejściówkę (o wartości 550 zł) na konferencję Food Forum.

Doskonale wiemy, że poszerzanie swoich kompetencji oraz trzymanie ręki na pulsie odnośnie tematów z branży dietetycznej to podstawa! 

Idealną okazją do zaktualizowania wiedzy będzie udział w konferencji Food Forum, na której grono znanych i cenionych specjalistów z zakresu żywienia wygłosi swoje prelekcje.

Tematy, które pojawią się na konferencji to m.in:

- Czy jelita mogą wywołać cukrzycę i IO? – mikrobiota jelitowa a zaburzenia gospodarki węglowodanowej,
- Przywracanie prawidłowego metabolizmu w zaburzeniach pracy tarczycy,
- Tego na studiach Cię nie nauczą - praktyczna organizacja pracy dietetyka przy pacjencie z wieloma jednostkami chorobowymi.
- Niepłodność par – nowa choroba cywilizacyjna?

i wiele, wiele więcej!

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Przejdź na nasz profil na Facebooku lub Instagramie i skomentuj post konkursowy.

Na dwie osoby, które udzielą najciekawszej odpowiedzi, czeka wejściówka na konferencję Food Forum Expert w Warszawie.

DietetykPro jako partner technologiczny konferencji też będzie obecny!
Trzymamy kciuki!
Do zobaczenia w Warszawie! 

Konkurs trwa do 16.03.2023REGULAMIN
§ 1 Informacje podstawowe
1. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest firma Aura Group SP. Z O.O.,
Wrocław, 50-505 przy ul. Piękna 21 /11, woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, NIP: 8992859177, REGON: 382757030.
Siedziba biura: ul. Piękna 21/ 11, 50-505 Wrocław.
2. Celem Konkursu jest promocja produktów, misji oraz wartości firmy DietetykPro i spółki Forum Media Polska sp. z
o.o., a także kreowanie wizerunku marki DietetykPro i spółki Forum Media Polska sp. z o.o. wśród klientów.
3. Fundatorem nagrody w konkursie jest spółka Forum Media Polska sp. z o.o.
4. Konkurs trwa od 10.03.2023 do 16.03.2023, do godz. 23:59.

§ 2 Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być osoba fizyczna zarejestrowana przez Organizatora w okresie
trwania Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem”. Konkurs kierowany jest tylko do pełnoletnich dietetyków,
technologów żywienia, trenerów, osób zajmujących się zdrowym żywieniem, studentów dietetyki. Uczestnik musi
koniecznie posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook lu Instagram tzw. profil oraz aktywne konto w programie
DietetykPro.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
3. Uczestnicy biorą udział w Konkursie za pośrednictwem strony Dietetykpro na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/dietetykpro/(„Strona”) lub Instagram:https://www.instagram.com/dietetykpro/, zgodnie z zasadami umieszczonymi w poście konkursowym opublikowanym dnia 10.03.2023.
4. Organizator w terminie 48 godzin od zgłoszenia udziału Uczestnika może usunąć zgłoszenie bez konieczności
informowania o przyczynach odmowy, w szczególności w przypadku, gdy zgłoszenie lub nazwa profilu Uczestnika w
serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram będą naruszały prawa osób trzecich, zawierały treści sprzeczne z prawem lub
regulaminem Konkursu bądź regulaminem serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram, a także będą zawierały obraźliwe,
wulgarne, powszechnie niedopuszczalne treści lub obrazy.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich zgłoszeń na Stronie Konkursu (w tym na wykorzystanie autorskich
komentarzy przez firmę Aura Group Sp. z o.o i udostępnienie ich na całym obszarze działania firmy, w tym w
Programie DietetykPro, portalu DietetykPro, a także na oficjalnej stronie w serwisach społecznościowych Facebook i
Instagram) i w przypadku wygranej na rozpowszechnienie na dowolnych polach eksploatacji przez Organizatora.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami firmy DietetykPro i spółki Forum Media Polska sp.
z o.o., jak również osoby z ich najbliższej rodziny, tj. dziadkowie, rodzice, bracia i siostry oraz dzieci.
7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik, w drodze odrębnej akceptacji treści regulaminu, potwierdza, że wyraża zgodę
na zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Zasady Konkursu
1. Konkurs kierowany jest do wszystkich dietetyków, technologów żywienia, trenerów, osób zajmujących się zdrowym
żywieniem, studentów dietetyki.
2. Konkurs odbywa się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/dietetykpro/ i https://www.instagram.com/dietetykpro/
3. Uczestnik konkursu jako zadanie konkursowe udostępnia w postaci komentarza pod postem konkursowym
odpowiedź na zadanie konkursowe. Zakazane jest umieszczanie treści autorstwa osób trzecich.
4. Zadania konkursowe: ,,Polub ten post i napisz w komentarzu, na który wykład czekasz najbardziej i dlaczego?’’.
5. Uczestnik może zgłosić swój udział w konkursie tylko raz.
6. Niedozwolone jest wysyłanie zgłoszeń z kilku kont na Facebooku lub Instagrama. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji,
Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie skanu dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji
zgodności danych, a w przypadku nieprzedstawienia skanu – do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu.
7. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn niezależnych od niego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z
warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra
innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zgłoszeniach, w szczególności w przypadku gdy
treści te powodować będą roszczenia osób trzecich z uwagi na naruszenie ich dóbr i praw. W takich przypadkach
odpowiedzialność spoczywać będzie w całości wyłącznie na Uczestnikach będących autorami danych zgłoszeń.

§ 4 Nagrody
1. Nagrody w konkursie są ufundowane przez spółkę Forum Media Polska sp. z o.o. Uczestnikom nie przysługuje
żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść
prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
2. Nagrodzone zostaną dwie osoby, które umieściły najciekawszy w ocenie jury komentarz.
3. Wybór zwycięzców odbędzie się po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.
4. Do głosowania powołane zostanie trzyosobowe Jury spośród pracowników firmy DietetykPro.
5. Głosowanie będzie miało charakter zamknięty.
6. Przedmiotem oceny Jury będzie umieszczony komentarz pod postem konkursowym przez Uczestnika.
7. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w ciągu do 10 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na Stronie https://www.facebook.com/dietetykpro/ i https://www.instagram.com/dietetykpro/
wraz z informacją zawierającą imię i nazwisko zwycięzcy, którym posłużyli się w trakcie umieszczania komentarza
konkursowego.
10. W celu otrzymania nagrody, nagrodzeni Uczestnicy Konkursu powinni skontaktować się z organizatorem w
wiadomości prywatnej wysłanej z profilów społecznościowych. W ramach prowadzonej konwersacji Uczestnicy
powinni: wyrazić zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz informacji o wygranej na fanpage’u i/lub
profilu na Facebook’u Organizatora oraz na Instagramie.
11. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku nagradzania w żadnej formie autorów, którzy nie zostali wybrani przez
Jury, mimo że byli Uczestnikami Konkursu.
12. Prawo do odbioru Nagrody Uczestnik nabywa po spełnieniu warunków określonych w tym regulaminie. Jeżeli
nagradzany Uczestnik nie spełni wszystkich warunków, jak również w przypadku, gdy okaże się, że podał
nieprawdziwe dane lub dane uniemożliwiające udostępnienie Nagrody, Nagroda nie jest wydawana.
13. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1
niniejszego Regulaminu, a ujawnienie tego faktu nastąpiło po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej
zwrotu.
14. Fundatorem nagród jest spółka Forum Media Polska sp. z o.o., natomiast podmiotem odpowiedzialnym za jej
wysłanie jest firma DietetykPro.

§ 5 Odpowiedzialność
1.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenia uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w
sprzeczności z zasadami fair play zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Organizator może zmienić niniejszy regulamin w zakresie nie naruszającym praw Uczestników Konkursu w
przypadku nadzwyczajnych okoliczności.
4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu, ani nakładać nowych
obowiązków sprzecznych z celem Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych
uniemożliwiających lub opóźniających udostępnienie przez sponsora nagrody.

§ 6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 5 dni od zakończenia Konkursu w
formie pisemnej na adres Organizatora, podany w § 1.1 Regulaminu Konkursu z dopiskiem „Dział Obsługi
Klienta”.Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz
adresu do korespondencji, na który miałaby być przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja będzie rozstrzygana
przez Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia.
2. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji
w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
3. Zasady rozpatrywania reklamacji opisane powyżej nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach
ogólnych.

§ 7 Dane osobowe
1. W związku z udziałem w Konkursie uczestnik podaje następujące dane osobowe: nazwa profilu oraz komentarz.
Dostęp do innych danych Uczestnika jest powiązany z ustawieniami prywatności w Profilu i nie jest związany z
uczestnictwem w Konkursie.
2. Przetwarzane mogą być również dane podane przez Zwycięzców opisane w § 3 niniejszego regulaminu.
3. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Zwycięzcy Konkursu przetwarzanych w ramach niniejszego
Konkursu jest Aura Group SP. Z O.O., Wrocław, 50-505 przy ul. Piękna 21/ 11, woj. dolnośląskie, gmina Wrocław,
NIP: 8992859177, REGON: 382757030. Siedziba biura: Piękna 21 /11, 50-505 Wrocław.
4. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w
celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagrody.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w przypadku wzięcia udziału w konkursie
lub odebraniu nagrody.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Organizator
Konkursu, nie dłużej niż jest to wymagane do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Podstawą prawną w tym zakresie jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanej dalej „RODO”). Publikacja danych zwycięzcy Konkursu poza Postem Konkursowym będzie
odbywać się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu udokumentowania wyrażenia zgody
Organizator będzie przetwarzał dane przez okres przedawnienia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora –
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Organizatora (w przypadku ew.
roszczeń) oraz usługi księgowe i doradztwa podatkowego.
8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także usunięcia. Uczestnik
Konkursu ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody
będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Uprawnienia powyższe mogą być wykonywane poprzez
przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Aura Group SP. Z O.O., Wrocław, 50-505 przy ul.
Piękna 21 /11, woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, NIP: 8992859177, REGON: 382757030. Siedziba biura: ul. Piękna
21 /11, 50-505 Wrocław.
9. Prawidłowość przebiegu Konkursu oraz przetwarzania Danych Osobowych została powierzona certyfikowanemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (IODA) Przemysławowi Krzeszowskiemu, powołanemu na prośbę
Organizatora Konkursu.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Pełna treść regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora Konkursu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2023.

Copyright 2024 Dietetykpro - wszelkie prawa zastrzeżone

Code & Design by

Strona wykorzystuje cookie

Strona dietetykpro.pl korzysta z ciasteczek w celu realizacji usług oraz dopasowania komunikacji do zainteresowań użytkownika. Korzystając z niej akceptujesz Politykę Prywatności