STUDIUJESZ? OSZCZĘDZASZ! ZNIŻKA -50% NA PROGRAM DIETETYKPRO DLA STUDENTÓW


Studencie dołącz do PROfesjonalistów!

Skorzystaj z rabatu -50% na najwyższy pakiet PremiumPro na 12 miesięcy i zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności programu wspierających pracę i biznes dietetyka. Jak skorzystać z promocji?
Napisz do nas wiadomość o treści o treści STUDENT DIETETYKPRO wraz z potwierdzeniem statusu studenta (zdjęcie legitymacji/zaświadczenie z uczelni)
W odpowiedzi otrzymasz od nas kod rabatowy na zakup programu w pełnej wersji!
Oferta ważna do 22.06.2023


Chcesz przetestować program? Nie zwlekaj i wypróbuj program DietetykPro bezpłatnie w pełnej wersji w PremiumPro!Regulamin promocjiPostanowienia ogólne


1. Organizatorem promocji „Promocja studencka” jest firma Aura Group Sp. z o.o. Wrocław, 50-505 przy ul. Piękna 21 /11, woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, NIP: 8992859177, REGON: 382757030. Siedziba biura: ul. Piękna 21/ 11, 50-505 Wrocław.


2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony DietetykPro na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dietetykpro/ i Instagram: https://www.instagram.com/dietetykpro/?hl=pl zgodnie z zasadami umieszczonymi w poście opublikowanym dnia 22.05.2023


3. Promocja rozpoczyna się w dniu 22.05.10.2022 i trwa do 22.06.2022, do godziny 23:59.


4. Uczestnik mailowo na kontakt@dietetykpro.pl przesyła: imię, nazwisko, numer telefonu oraz skan legitymacji (służy jedynie do weryfikacji, następnie jest usuwany). Następnie otrzymuje obniżoną cenę 199 zł netto (245,38 zł brutto) na półroczny abonament w pakiecie
PREMIUM PRO lub cenę 325 zł netto (399,75 zł brutto) na roczny abonament w pakiecie PREMIUM PRO. Licencja zostaje aktywowana po opłaceniu zamówienia przez Uczestnika w formie przelewu na konto bankowe. Dane do przelewu Uczestnik otrzyma od Organizatora.


5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.


6. W Promocji mogą brać udział osoby, które nie posiadają aktywnej licencji w programie DietetykPro lub czas pozostały do końca ich abonamentu to maksymalnie 2 miesiące.


Zasady promocji

1. W ramach jednej umowy sprzedaży Uczestnik ma możliwość otrzymania wyłącznie jednego rabatu.


2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany Rabat.


3. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie umowy sprzedaży zawarte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie programu DietetykPro.


4. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.


Dane osobowe


Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Aura Group Sp. z o.o. Wrocław, 50-505 przy ul. Piękna 21 /11, woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, NIP: 8992859177, REGON: 382757030. Siedziba biura: ul. Piękna 21/ 11, 50-505 Wrocław. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.


Reklamacje


1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji i przebiegu płatności za roczną licencję mogą być zgłaszane przez Uczestników na adres Organizatora: ul. Piękna 21 /11, woj. dolnośląskie, gmina Wrocław lub mailowo na adres: kontakt@dietetykpro.pl. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i nazwiska, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.


2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.


3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą mailową.


4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;


b. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:


- decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub


- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;


c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;


d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;


e. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.


3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.


4. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.


5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.


6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2022.

Copyright 2024 Dietetykpro - wszelkie prawa zastrzeżone

Code & Design by

Strona wykorzystuje cookie

Strona dietetykpro.pl korzysta z ciasteczek w celu realizacji usług oraz dopasowania komunikacji do zainteresowań użytkownika. Korzystając z niej akceptujesz Politykę Prywatności