WYGRAJ VOUCHER DO SKLEPU OLIMP STORE


W sezonie zimowym organizm potrzebuje wyjątkowego wsparcia, a sama dieta czasami nie wystarcza. Masz na oku jakieś suplementy? A może w wolnych chwilach dźwigasz ciężary i potrzebujesz dobrej odżywki?

Weź udział i zdobądź jeden z trzech voucherów.

Jak wygrać? Polub ten post i napisz w komentarzu, jakie suplementy i preparaty najczęściej zalecasz swoim podopiecznym.

Autorzy trzech najciekawszych odpowiedzi otrzymają odpowiednio vouchery 50 zł, 100 zł lub 150 zł do wykorzystania w sklepie OlimpStore.

Konkurs trwa do 1.02.2023REGULAMIN§ 1 Informacje podstawowe

1. Organizatorem Konkursu “wygraj voucher do sklepu OlimpStore” (zwanego dalej Konkursem) jest firma Aura Group SP. Z O.O., Wrocław, 50-505 przy ul. Piękna 21 /11, woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, NIP: 8992859177, REGON: 382757030. Siedziba biura: ul. Piękna 21/ 11, 50-505 Wrocław.

2. Celem Konkursu jest promocja produktów, misji oraz wartości firmy DietetykPro i firmy Olimp Store, a także kreowanie wizerunku marki DietetykPro i marki Olimp Store wśród klientów.

3. Fundatorem nagrody w konkursie jest firma Olimp Store.

4. Konkurs trwa od 26.01.2023 do 1.02.2023

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być osoba fizyczna zarejestrowana przez Organizatora w okresie trwania Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem”. Konkurs kierowany jest tylko do użytkowników programu DietetykPro. Uczestnik musi koniecznie posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram oraz aktywne konto w programie DietetykPro.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.

3. Uczestnicy biorą udział w Konkursie za pośrednictwem strony DietetykPro na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dietetykpro i Instagram: https://www.instagram.com/dietetykpro/ , zgodnie z zasadami umieszczonymi w poście konkursowym opublikowanym dnia 26.01.2023.

4. Organizator w terminie 48 godzin od zgłoszenia udziału Uczestnika może usunąć zgłoszenie bez konieczności informowania o przyczynach odmowy, w szczególności w przypadku, gdy zgłoszenie lub nazwa profilu Uczestnika w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram będą naruszały prawa osób trzecich, zawierały treści sprzeczne z prawem lub regulaminem Konkursu, bądź regulaminem serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram, a także będą zawierały obraźliwe, wulgarne, powszechnie niedopuszczalne treści lub obrazy.

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich zgłoszeń na Stronie Konkursu (w tym na wykorzystanie autorskich komentarzy przez firmę Aura Group Sp. z o.o i udostępnienie ich na całym obszarze działania firmy, w tym na portalu DietetykPro, a także na oficjalnej stronie w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram) i w przypadku wygranej na rozpowszechnienie na dowolnych polach eksploatacji przez Organizatora.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami firmy DietetykPro i Olimp Store, jak również osoby z ich najbliższej rodziny, tj. dziadkowie, rodzice, bracia i siostry oraz dzieci.

7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik, w drodze odrębnej akceptacji treści regulaminu, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Konkurs kierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, które posiadają aktywną licencję w programie DietetykPro.

2. Konkurs odbywa się na stronach internetowych: https://www.facebook.com/dietetykpro oraz Instagram: https://www.instagram.com/dietetykpro/

3. Uczestnik konkursu jako zadanie konkursowe na facebooku lub instagramie udostępnia w postaci komentarza pod postem konkursowym odpowiedź na zadanie konkursowe. Zakazane jest umieszczanie treści autorstwa osób trzecich.

4. Zadania konkursowe: ,, Polub post konkursowy i napisz w komentarzu, jakie suplementy i preparaty najczęściej zalecasz swoim podopiecznym.’’

5. Uczestnik może zgłosić swój udział w konkursie tylko raz.

6. Niedozwolone jest wysyłanie zgłoszeń z kilku kont na Facebooku lub Instagramie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie skanu dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji zgodności danych, a w przypadku nieprzedstawienia skanu – do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu.

7. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców; 1,2,3 miesjce.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn niezależnych od niego.

9. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zgłoszeniach, w szczególności w przypadku gdy treści te powodować będą roszczenia osób trzecich z uwagi na naruszenie ich dóbr i praw. W takich przypadkach odpowiedzialność spoczywać będzie w całości wyłącznie na Uczestnikach będących autorami danych zgłoszeń.

§ 4 Nagrody

1. Nagrody w konkursie są ufundowane przez firmę Olimp Store. Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

2. Nagrodzone zostaną 3 osoby, które udzieliły najciekawszej zdaniem jury odpowiedzi na zadanie konkursowe. W zależności, któe miejsce otrymają; 1,2 lub 3, otrzymają odpowiednio vouchery o wysokości 50 zł, 100 zł lub 150 zł.

3. Wybór zwycięzców odbędzie się po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.

4. Do głosowania powołane zostanie trzyosobowe Jury spośród pracowników firmy DietetykPro.

5. Głosowanie będzie miało charakter zamknięty.

6. Przedmiotem oceny Jury będzie umieszczony komentarz pod postem konkursowym przez Uczestnika.

7. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w ciągu do 10 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na Stronach: https://www.facebook.com/dietetykpro i https://www.instagram.com/dietetykpro/ wraz z informacją zawierającą imię i nazwisko zwycięzcy, którym posłużyli się w trakcie umieszczania komentarza konkursowego.

9. W celu otrzymania nagrody, nagrodzeni Uczestnicy Konkursu powinni skontaktować się z organizatorem w wiadomości prywatnej wysłanej z profilów społecznościowych. W ramach prowadzonej konwersacji Uczestnicy powinni: wyrazić zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz informacji o wygranej na fanpage’u i/lub profilu na Facebook’u Organizatora.

10. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku nagradzania w żadnej formie autorów, którzy nie zostali wybrani przez Jury, mimo że byli Uczestnikami Konkursu.

11. Prawo do odbioru Nagrody Uczestnik nabywa po spełnieniu warunków określonych w tym regulaminie. Jeżeli nagradzany Uczestnik nie spełni wszystkich warunków, jak również w przypadku, gdy okaże się, że podał nieprawdziwe dane lub dane uniemożliwiające udostępnienie Nagrody, Nagroda nie jest wydawana.

12. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, a ujawnienie tego faktu nastąpiło po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

13. Fundatorem nagród i podmiotem odpowiedzialnym za ich wysłanie jest firma Olimp Store.

§ 5 Odpowiedzialność

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenia uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Organizator może zmienić niniejszy regulamin w zakresie nie naruszającym praw Uczestników Konkursu w przypadku nadzwyczajnych okoliczności.

4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu, ani nakładać nowych obowiązków sprzecznych z celem Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających udostępnienie przez sponsora nagrody.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 5 dni od zakończenia Konkursu w formie pisemnej na adres Organizatora, podany w § 1.1 Regulaminu Konkursu z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta”.Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamację zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji, na który miałaby być przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja będzie rozstrzygana przez Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia.

2. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3. Zasady rozpatrywania reklamacji opisane powyżej nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 7 Dane osobowe

1. W związku z udziałem w Konkursie uczestnik podaje następujące dane osobowe: nazwa profilu oraz komentarz i post konkursowy Dostęp do innych danych Uczestnika jest powiązany z ustawieniami prywatności w Profilu i nie jest związany z uczestnictwem w Konkursie.

2. Przetwarzane mogą być również dane podane przez Zwycięzców opisane w § 3 niniejszego regulaminu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Zwycięzcy Konkursu przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Aura Group SP. Z O.O., Wrocław, 50-505 przy ul. Piękna 21/ 11, woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, NIP: 8992859177, REGON: 382757030. Siedziba biura: Piękna 21 /11, 50-505 Wrocław.

4. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagrody.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w przypadku wzięcia udziału w konkursie lub odebraniu nagrody.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Organizator Konkursu, nie dłużej niż jest to wymagane do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną w tym zakresie jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”). Publikacja danych zwycięzcy Konkursu poza Postem Konkursowym będzie odbywać się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu udokumentowania wyrażenia zgody Organizator będzie przetwarzał dane przez okres przedawnienia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Organizatora (w przypadku ew. roszczeń) oraz usługi księgowe i doradztwa podatkowego.

8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także usunięcia. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Uprawnienia powyższe mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Aura Group SP. Z O.O., Wrocław, 50-505 przy ul. Piękna 21 /11, woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, NIP: 8992859177, REGON: 382757030. Siedziba biura: ul. Piękna 21 /11, 50-505 Wrocław.

9. Prawidłowość przebiegu Konkursu oraz przetwarzania Danych Osobowych została powierzona certyfikowanemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (IODA) Przemysławowi Krzeszowskiemu, powołanemu na prośbę Organizatora Konkursu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Pełna treść regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora Konkursu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2023

Copyright 2024 Dietetykpro - wszelkie prawa zastrzeżone

Code & Design by

Strona wykorzystuje cookie

Strona dietetykpro.pl korzysta z ciasteczek w celu realizacji usług oraz dopasowania komunikacji do zainteresowań użytkownika. Korzystając z niej akceptujesz Politykę Prywatności