ODBIERZ RABAT 50% NA ABONAMENT PREMIUM PRO!


Powracamy z ogromną zniżką, aż -50% na roczny abonament PREMIUM PRO!
Zbierz grupę i skorzystaj z rabatu.

Im więcej osób zbierzesz, tym mniej zapłacisz!

Grupa minimum 6 osób: 479,70 zł brutto (zamiast 799,50 zł) za roczny abonament PREMIUM PRO
Grupa minimum 8 osób: 439,70 zł brutto (zamiast 799,50 zł) za roczny abonament PREMIUM PRO
Grupa minimum 10 osób: 399,75 zł brutto (zamiast 799,50 zł) za roczny abonament PREMIUM PRO.

Jak skorzystać z promocji?
Wystarczy, że do 17.02, do godziny 12:00 zbierzesz grupę min. 6 osób i wyślesz do nas wiadomość na adres mailowy: kontakt@dietetykpro.pl

Z promocji mogą skorzystać zarówno nowe osoby, jak i stali użytkownicy.
Śpiesz się i koniecznie daj znać znajomym!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
793 124 240
kontakt@dietetykpro.pl

Szczegóły promocji w regulaminie poniżej.Regulamin promocji grupowej
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji grupowej jest firma Aura Group Sp. z o.o. we Wrocławiu, 50-505 przy
ulicy Pięknej 21/11 ,woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, NIP: 8992859177, REGON: 0000775194.
2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony DietetykPro na
portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dietetykpro/ („Strona”) oraz Instagram: https://www.instagram.com/dietetykpro/ zgodnie z zasadami umieszczonymi w poście opublikowanym dnia 13.02.2023 r.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 13.02.2023 i trwa do 17.02.2023 r. do godziny 12:00.
4. Jedna z osób wchodzących w skład zebranej minimum 6-osobowej grupy, mailowo (kontakt@dietetykpro.pl) przesyła: imiona,
nazwiska, adresy mailowe wszystkich osób. Następnie otrzymują one zniżkę  na roczny abonament PREMIUM PRO. Licencje
zostają aktywowane po opłaceniu zamówienia przez wszystkie osoby, wchodzące w skład grupy. W zależności od wielkości zebranej grupy finalnie uczestnicy zapłacą 479,70 brutto za roczną licencję w programie przy grupie 6-7 osób, 439,70 zł brutto za roczną licencję w programie przy grupie 8-9 osób lub 399,75 zł brutto za roczną licencję w programie przy zebraniu grupy minimum 10 osób.
5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
10. W promocji mogą brać udział osoby, których konto jest aktywne, jednak ich licencja wygasa w okresie krótszym niż
90 dni lub obecnie nie posiadają aktywnej licencji w programie DietetykPro.

Zasady promocji
1. W ramach jednej umowy sprzedaży uczestnik ma możliwość otrzymania wyłącznie jednego rabatu.
2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za
otrzymany rabat.
3. W promocji uwzględniane będą wyłącznie umowy sprzedaży zawarte zgodnie z zasadami określonymi w
regulaminie programu DietetykPro.
4. Uczestnik przystępuje do promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego
warunków. Udział w promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Aura Group Sp. z o.o. we Wrocławiu, 50-505 przy ulicy Pięknej
21/11 , woj. dolnośląskie, gmina Wrocław, NIP: 8992859177, REGON: 0000775194. Organizator informuje, że dane
osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą
przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z
2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora.
Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i
zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom
przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji,
uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Reklamacje
1. Reklamacje, co do przebiegu promocji i przebiegu płatności za roczną licencję mogą być zgłaszane przez
Uczestników na adres organizatora:, 50-505 Wrocław, ulica Piękna 21/11 lub mailowo na adres:
kontakt@dietetykpro.pl. Prosimy o wskazanie w treści reklamacji imienia i nazwiska, a także opisanie przyczyny
uzasadniającej złożenie reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3. O decyzji organizatora w przedmiocie reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem
poczty lub drogą mailową.
4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora nie naruszają w żaden sposób
uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia
roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej
wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez
organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie
sprzedaży zawieranej pomiędzy uczestnikiem a organizatorem;
b. konieczność dostosowania działalności organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych
wynikających z:
- decyzji właściwego w zakresie działalności organizatora organu administracji publicznej lub
- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności organizatora wpływająca na wzajemne prawa
i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy uczestnikiem a
organizatorem;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez organizatora spowodowana wyłącznie względami
technicznymi lub technologicznymi;
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których
stosują się postanowienia regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez organizatora
dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych uczestnikowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych organizatora
określonych w Regulaminie.
3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w
terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki
zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację
na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2023 r.

Copyright 2024 Dietetykpro - wszelkie prawa zastrzeżone

Code & Design by

Strona wykorzystuje cookie

Strona dietetykpro.pl korzysta z ciasteczek w celu realizacji usług oraz dopasowania komunikacji do zainteresowań użytkownika. Korzystając z niej akceptujesz Politykę Prywatności